Kėdainių naujienos
Miestas

Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas sukuria sąlygas jaunoms šeimoms gauti subsidiją, skirtą pirmojo šeimos būsto kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti.

Jauna šeima prašymą gali pateikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt, kurioje norima įsigyti būstą, arba pateikti tiesiogiai Savivaldybės administracijai (Socialinės paramos skyrius, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai , 415 kab., tel. 8347 69581), jos darbo metu.

Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kuriose abu sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama yra iki 36 m. Visi jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą.

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti, statyti, būstui pirkti ir statyti. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Sklypo įsigijimui, kuriame jauna šeima planuoja statyti būstą, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

Jaunoms šeimoms teikiamos tokios subsidijos:

  • neauginančioms vaikų – 15 proc.;
  • auginančioms 1 vaiką – 20 proc.;
  • auginančioms 2 vaikus – 25 proc.;
  • auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc.

Gimus daugiau vaikų galima kreiptis dėl papildomos subsidijos. Kreipimosi dėl papildomos subsidijos metu jauna šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, išskyrus atvejus, kai šeima susilaukia 4 ir daugiau vaikų – tuomet šeimos nariai negali būti vyresni nei 40 metų.

Pavyzdžiui, jeigu jaunai šeimai su dviem vaikais buvo skirta 25 proc. subsidija, gimus trečiajam vaikui, subsidijos dydis padidės iki 30 proc., tai yra papildomai bus skirta 5 proc. subsidija.

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija, negali visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų šį būstą norės perleisti kitam asmeniui, subsidiją turės grąžinti į valstybės biudžetą.

Tačiau subsidiją gavusios šeimos, kurios nuo būsto įsigijimo praėjus 5 metams susilauks 3 ar daugiau vaikų, galės perleisti būstą kito asmens nuosavybėn, jei norės įsigyti didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje. Tokiu atveju subsidijos grąžinti jiems nereikės.

Jaunos šeimos, teikdamos prašymą finansinei paskatai gauti, privalo pateikti tokius dokumentus:

– santuokos liudijimo kopiją arba valstybinės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

– šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus (jeigu nedeklaravo elektroniniu būdu) (forma FR0001);

– dokumentus, patvirtinančius, kad mama arba tėvas, vieni augina vaiką (-us) (t. y. pažyma apie šeimos sudėtį, ištuokos liudijimas (teismo sprendimas kuriame numatyta su kuo gyvena vaikas), mirties faktą patvirtinantys ar kiti dokumentai);

– įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;

– įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

– atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą pateikia jaunos šeimos įgaliotas atstovas);

– institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas/tūrėtas būstas yra/buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas/ turėtas būstas/ yra/ buvo netinkamas gyventi);

– statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

– kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

Prašymai savivaldybės administracijoje nagrinėjami laikantis eiliškumo pagal jų pateikimo datą. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo datos išnagrinėja gautą pareiškėjo Prašymą ir:

– nustačiusi, kad jauna šeima turi teisę į finansinę paskatą ir yra pakankamai tų metų valstybės biudžeto asignavimų finansinei paskatai teikti, SPIS suformuoja pareiškėjui pažymą, galiojančią 15 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki tų metų gruodžio 31 dienos. Priėmus teigiamą sprendimą skirti subsidiją, jauna šeima turi kreiptis į kredito įstaigą (banką ar kredito uniją) ir per 3 mėnesius sudaryti būsto kreditavimo sutartį;

– nustačiusi, kad jauna šeima turi teisę į finansinę paskatą, bet yra panaudoti visi tų metų valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai teikti, atsisako suformuoti pažymą ir pareiškėjo šeimą įrašo į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Tuo atveju jauna šeima turėtų atnaujinti savo prašymo duomenis iki kitų metų sausio 15 d. Neatnaujinus duomenų, pareiškėjo šeima automatiškai išbraukiama iš jaunų šeimų laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašo;

– nustačiusi, kad jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą, prašymą atmeta.

Apie visą situaciją jauna šeima bus informuojama tokiu būdu, kuris bus nurodytas prašyme.

Pareiškėjas, kuriam savivaldybės administracija suformavo pažymą, iki jos aktyvavimo kredito įstaigoje dienos turi teisę tikslinti Prašymo, kurį išnagrinėjusi savivaldybės administracija suformavo Pažymą, duomenis, susijusius su šeimos sudėtimi ar (ir) įsigyjamo būsto adresu. Patikslintą Prašymą savivaldybės administracija nagrinėja šio skyriaus nustatyta tvarka, o jaunai šeimai rezervuota subsidijos suma lieka rezervuota tol, kol jaunai šeimai suformuojama nauja pažyma arba atsisakoma ją suformuoti. Jeigu Prašymas buvo pateiktas elektroniniu būdu, pareiškėjas Prašymą tikslina SPIS. Jeigu Prašymas buvo pateiktas ne elektroniniu būdu, pareiškėjas patikslintą Prašymą pateikia tiesiogiai savivaldybės administracijai arba atsiunčia registruotu laišku.

Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti arba būstui pirkti ir statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui, su kuriuo sudaro kreditavimo sutartį, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Jeigu pateiktoje pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai su asmeniu, iš kurio perkamas būstas, susiję artimos giminystės ryšiais, kreditavimo sutartis nesudaroma. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

Parengė Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Žukauskienė

Sužinokite daugiau

Kaip rūšiuoti atliekas naujuosiuose konteineriuose

Reporteris

Sušauktas susirinkimas dėl nelaimingo atsitikimo eglutės įžiebimo metu

Reporteris

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė sprendimui dėl miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos

Reporteris

Komentarai

X