Kėdainių naujienos
Jaunimas

Gyventojai gali teikti prašymus gauti socialinę paramą mokiniams

Mokiniams iš mažesnes pajamas gaunančių šeimų skiriama 76 eurų dydžio vienkartinė parama mokinio reikmenims įsigyti. Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams priimami nuo liepos 1 dienos. Kartu su prašymu paramai mokinio reikmėms įsigyti priimami ir dokumentai nemokamam maitinimui mokykloje gauti.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu šeimos vidutinės pajamos vienam nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 183 eurai.

Taip pat mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 244 Eur, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.

Savivaldybių administracijos turi teisę nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti skirti išimties atvejais ir tada, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 305 Eur, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą šiais išimties atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai tėvas ar motina vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus.

Dėl nemokamo maitinimo ir dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti vienas iš mokinio tėvų ar globėjų (rūpintojų), kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Kėdainių rajone, turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą) turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, seniūnija, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, seniūnija, pateikti prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams ir dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, užtenka pateikti laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija

Sužinokite daugiau

Naujasis VDU: ko tikėtis stojant į bakalauro studijas šiemet?

Reporteris

Pokyčiams įkvepianti stovykla Paberžėje

Reporteris

2019 metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Reporteris

Komentarai

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.